عکس نوشته عاشقانه تو همانی… برای پروفایل

تو همانی که کسی شکل تو معشوق نشد

پروفایل تو همانی که کسی شکل تو معشوق نشد