عکس نوشته عشق از این بیشتر برای پروفایل

عشق ازین بیشتر؟
که تو لبخند بزنی
من هم برای چال گونه ات بمیرم

عکس نوشته عشق از این بیشتر