عکس نوشته عاشقانه طوری دوستم بدار برای پروفایل

طوری دوستم بدار که
اگر روزی خانه را ترک کردی
بمیرم!

(فاطمه ضیاالدینی)

عکس نوشته طوری دوستم بدار