عکس نوشته عاشقانه فقط دست ها برای پروفایل

بعضی حرف ها را
فقط دست ها به هم می گویند
فقط دست ها

بعضی حرف ها را فقط دست ها به هم می گویند