عکس نوشته عاشقانه قرار نبود بگویم دوستت دارم برای پروفایل

من که قرار نبود بگویم” دوستت دارم! ”
امان از این چشم ها
این چشم های دهن لق بی آبرو!

قرار نبود بگویم دوستت دارم