عکس نوشته عاشقانه تمام چای های جهان برای پروفایل

تمام چای های جهان سرد می شوند
وقتی تو روبروی من نشسته باشی

(مریم قهرمانلو)

عاشقانه تمام چای های جهان