عکس نوشته عاشقانه تسلیم شدن زیباست برای پروفایل

تسلیم شدن زیباست در میان محاصره ی آغوشت

عاشقانه تسلیم شدن زیباست