عکس نوشته غمگین شعر از بیدل دهلوی برای پروفایل
گفتی چه کسی در چه خیالی به کجایی
بیتاب توام‌، محو توام‌، خانه خرابم
بیدل نه همین وحشتم از قامت پیریست
هرحلقه‌ که آید به نظر پا به رکابم

گفتی چه کسی در چه خیالی به کجایی