عکس نوشته عاشقانه برای پروفایل

در دلم جایی برای هیچکس غیر از تو نیست
گاه یک دنیا فقط با یک نفر پُر می شود

(سید سعید صاحب علم)

در دلم جایی برای هیچکس غیر از تو نیست