عکس نوشته خدایا برای ماه رمضان برای پروفایل

خدایا
سجاده ام باز است
آغوش تو بازتر
نزدیک که میشوم
چنان مرا دربرمیگیری که جانی دوباره میگیرم

خدایا سجاده ام باز است - ماه رمضان