عکس نوشته عاشقانه با عقلم عاشقت شوم برای پروفایل

همیشه ما را میان دو راهی
عقل و عشق گذاشته اند…
اگر با عقلم عاشقت شوم چه؟!

عکس نوشته اگر با عقلم عاشقت شوم چه