عکس نوشته خدا اگر بخواهد… برای پروفایل

خدا اگر بخواهد غیر ممکن ممکن میشود
کافیست قلبت را ب او بسپاری ..

خدا اگر بخواهد غیرممکن ممکن میشود